REGULAMENTUL FESTIVALULUI - CONCURS JUDEÞEAN AL

CÂNTECULUI POPULAR MOLDOVENESC PENTRU COPII

"MUGURI DE TEZAUR", EDIÞIA a II-a

 

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Vaslui, Primãria ºi Centrul Cultural „ªtefan Ciubotãraºu” Lipovãþ organizeazã Festivalul-concurs judeþean pentru copii "Muguri de tezaur", ediþia a II-a în data de 5 iunie 2011, la Centrul Cultural „ªtefan Ciubotãraºu” Lipovãþ, începând cu ora 12.00, Aceastã manifestare se constituie într-o rampã de lansare a copiilor care se apropie cu dragoste de cântecul tradiþional românesc (vârsta 6-16 ani).

Scopul manifestãrii:

•        stimularea celor mai talentaþi ºi mai autentici interpreþi vocali ºi instrumentiºti ai cântecului
popular moldovenesc;

•        identificarea, valorificarea ºi promovarea creaþiilor folclorice autentice de certã valoare artisticã;

•        îmbogãþirea repertoriului soliºtilor ºi a formaþiilor orchestrale prin revitalizarea creaþiilor
din fondul tradiþional folcloric;

•        Contracararea tendinþelor de alterare, poluare ºi vulgarizare a folclorului.

Condiþii de participare:

Festivalul-concurs se va desfãºura pe urmãtoarele secþiuni:

a)  Soliºti vocali:

•         Categoria 6-10 ani

•         Categoria 11-16 ani

b)  Soliºti instrumentiºti:

Fiecare solist vocal sau instrumental va prezenta în concurs 2 piese muzicale:

1.      un cântec doinit (fãrã acompaniament).

2.  un cântec, o melodie ritmatã cu acompaniament susþinut de un grup instrumental sau cu
acompaniament înregistrat pe CD (negativ - de calitate), în format audio (track). Nu se admit negative unde predominã orga.

Durata maximã de evaluare a fiecãrui interpret - 7 minute.

c)  Grupuri folclorice

       Fiecare grup folcloric va evolua pe scenã cu douã piese având caracter diferit,
durata maximã fiind de 10 minute.

d)  Orchestre de muzicã popularã

       Vor prezenta un program de muzicã orchestralã - durata maximã - 15 minute.

Juriul va fi constituit din personalitãþi de seamã ale vieþii culturale vasluiene, reprezentanþi ai organizatorilor, specialiºti de prestigiu ai instituþiilor de profil din judeþ, reprezentanþi mass-media care vor aprecia calitãþile interpretative, calitatea repertoriului, autenticitatea portului popular ºi prezenþa scenicã.

Premiile: se acordã premiile I, II, III ºi trei menþiuni pentru fiecare categorie (premiile vor consta în bani ºi diplome).

Organizatorii asigurã:

- transport pentru soliºtii individuali din apropierea municipiului Vaslui, pe ruta Piaþa Civicã Vaslui– Centrul Cultural „ªtefan Ciubotãraºu” Lipovãþ (plecarea la 8.30).

Concurenþii vor expedia fiºa de înscriere pânã la data de 30 mai 2011, pe adresa CJ.C.P.C.T. VASLUI, Str. ªtefan cel Mare nr. 79, cod postal 730168, tel. 0335.401.167, fax 0335.401.166,

Relaþii suplimentare privind organizarea ºi desfãºurarea Festivalului - concurs se pot obþine la numerele de telefon: 0335.401.167, 0741.058.171.

Director C.J.C.P.C.T. Vaslui,

Lucian Onciu